algemene voorwaarden

Vind hier de antwoorden op al uw vragen over de werking van A to B drivers. Aarzel niet ons te contacteren indien u nog niet voldoende bent geïnformeerd.

Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: A to B Drivers BVBA, gevestigd en kantoorhoudende aan de Schorreweg 8 te 9992 MIDDELBURG, handelend onder de naam “A to B Drivers” aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen; 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die met opdrachtnemer onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en bijgevolg schriftelijk dan wel anderszins akkoord gaat met onze voorwaarden; 3. Chauffeur: de persoon die voor opdrachtnemer de opgedragen werkzaamheden uitvoert; 4. Overeenkomst: alle tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken m.b.t. uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer; 5. Werkzaamheden/Opdracht: alle werkzaamheden waartoe schriftelijk en/of mondeling opdracht is gegeven aan opdrachtnemer, of die uit anderen hoofde direct of indirect verband houden met de opdracht, één en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging; 6. Rijtijd: de tijd die de chauffeur rijdend in het motorrijtuig van Opdrachtgever doorbrengt, inclusief rusttijden; 7. Rusttijd: de tijd die een chauffeur al rustend doorbrengt; per 4 uur onafgebroken rijden heeft de chauffeur recht op een rusttijd van een kwartier; 8. Wachttijd: de tijd die een chauffeur wachtend doorbrengt op verzoek van Opdrachtgever; 9. Reistijd: de tijd die een chauffeur doorbrengt om van zijn thuisadres op het door Opdrachtgever aangegeven startadres te komen of om thuis te komen van het door Opdrachtgever aangegeven eindadres; 10. Avondrit: ritten die beginnen en/of eindigen tussen 22.00 uur ‘s avonds en 6.00 uur de volgende ochtend; 11. Weekendrit: ritten die beginnen en/of eindigen tussen 22.00 uur op vrijdagavond en 6.00 uur op maandagochtend;12. Overmacht: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de afspraak. Onder meer wordt daaronder begrepen: werkstaking van het openbaar vervoer, slechte weersomstandigheden, files, vertraging in het openbaar vervoer, vertraging in het verkeer, vertraging in het vervoermiddel van opdrachtnemer of van haar chauffeurs en/of van Opdrachtgever alsmede ziekte van de chauffeur waardoor niet tijdig een vervanging kan worden geregeld, rellen of demonstraties, brand, omstandigheden die de veiligheid van de chauffeur of de inzittenden in gevaar brengen, onlusten of oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, plotse onbeschikbaarheid van de chauffeur.

Opdracht

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en alle verbintenissen waarin Opdrachtnemer partij is en dit met uitsluiting van alle andere voorwaarden van welke aard ook, doch onverminderd de bepalingen van dwingend recht. Deze voorwaarden maken samen met de gegevens op de voorzijde van de offerte, bestelbon, prestatie bon, factuur of ander document dat uitgaat van de Opdrachtnemer, integraal deel uit van de Overeenkomst tussen partijen. Afwijkingen van deze voorwaarden of van de individuele Overeenkomsten kunnen slechts rechtsgeldig bewezen worden door een wederzijds ondertekende schriftelijke overeenkomst.
 1. De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de opdracht (i) tegen onderhavige voorwaarden (ii) tegen de door haar per dossier opgegeven prijzen (iii) volgens de regels der kunst doch steeds bij wijze van middelverbintenis diensten te verlenen met name het verhuren van een privéchauffeur. Het algemeen karakter van een middelenverbintenis blijkt onder meer uit het feit dat de tijd waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht is vastgesteld in de verwachting van normale omstandigheden, dat de termijnen voor de prestaties slechts bij benadering worden vastgesteld, en dat Opdrachtnemer zich in het algemeen inspant om goede chauffeurs in te zetten die hun best doen om goed te rijden met de wagen van de Opdrachtgever.
 2. De offertes worden opgemaakt op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte instructies en gegevens en zijn voor hem bindend. Noch van de uren noch van enige reservatie kan afgeweken worden tenzij met schriftelijk akkoord van de Opdrachtnemer. Indien de opdracht door toedoen of nalatigheid door de Opdrachtgever, met inbegrip van een ontijdige opzegging van de opdracht, niet kan uitgevoerd worden dan verbindt deze er zich toe het volledig te factureren bedrag te betalen alsof de diensten integraal werden geleverd.

Totstandkoming & Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand hetzij na bevestiging door de Opdrachtnemer van de aanvaardde offerte hetzij door feitelijke uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer na een offerte. De uitvoering van de Overeenkomst neemt aanvang op het moment waarop een privéchauffeur zich naar het door de Opdrachtgever opgegeven adres begeeft van waaruit hij het voertuig dient te besturen. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst heeft de gehuurde Chauffeur het recht om een pauze in te lassen van 15 minuten om de 4 uur.
  De schriftelijke bevestiging van de Opdrachtnemer is bindend voor de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever binnen de drie dagen na ontvangst van bevestiging per e-mail de onjuistheid van het gestelde in de betreffende bevestiging meldt.
 1. Onverminderd hetgeen elders in deze bedingen is bepaald, is de Opdrachtnemer gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, de Overeenkomst bij wijze van uitdrukkelijk ontbindend beding te laten ontbinden met schadevergoeding indien de Opdrachtgever (i) één van zijn contractuele verplichtingen in deze voorwaarden niet nakomt, (ii) zich in staat van faillissement bevindt. Daarenboven kan de Opdrachtnemer indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voortvloeiend uit deze voorwaarden voldoet, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hem verder toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten of laten ontbinden of in afwachting van dit laatste te verbreken. Alle nog openstaande facturen en nog te factureren bedragen worden in voorkomend geval onmiddellijk opeisbaar eveneens zonder kortingen.

Prijzen, Facturen & Betalingsvoorwaarden

 1. De door de Opdrachtnemer vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen. Alle rij -, wacht- en reistijden worden berekend wanneer zij rechtstreeks of onrechtstreeks ten behoeve van de Opdrachtgever werden gespendeerd, waarbij naar boven afgerond wordt met één kwartier met een minimaal gebruik van de diensten van drie uren. Er is geen verschil tussen de aanrekening van rij- of wachttijden. De uurprijs dekt alle kosten en is een all-in prijs tenzij kosten op speciaal verzoek. Het begin uur is het uur dat de Chauffeur op het startadres aanwezig dient te zijn. Het eind uur is het uur dat de Chauffeur daadwerkelijk terug op het eindadres aanwezig is. In normale opdrachten wordt hierboven geen enkele andere kost in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk door de Opdrachtnemer vermeld voor aanvang van de opdracht zoals vermeld in artikel 1 of tenzij de Opdrachtgever tijdens de opdracht speciale verzoeken heeft. Voor de ritten tussen 22.00 uur en 06.00 uur en op zon- en feestdagen wordt een toeslag van 50% op de desbetreffende uren in rekening gebracht. Betreft de opdracht een rit inclusief overnachting dan worden de rusturen tijdens de nacht niet in rekening gebracht bij de Opdrachtgever met een maximum van zeven uur. De duur van de overnachting ligt dan steeds tussen 00.00 uur en 07.00 uur en alle uren daarbuiten worden steeds aangerekend. De uren lopen door tot het einde van de rit en worden terug verder gezet vanaf het verderzetten van de rit. De Opdrachtgever staat in zijn naam en voor zijn rekening in voor een behoorlijke slaapplaats met name een hotel of motel voor de Chauffeur evenals het avondmaal en het ontbijt. Betreft het twee ritten op 1 dag dan worden deze beschouwd als zijnde 1 rit, tenzij er minstens 4 uur tussen de ritten zit. De totale reistijd moet minstens 3 uur bedragen. Per cyclus van 8 uur wordt ten behoeve van de Chauffeur een bijkomend bedrag van € 15 aan maaltijdvergoeding in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.
  Een reservatie kan gebeuren tot uiterlijk 12 uur voor de aanvang van de rit. De Opdrachtgever heeft de gelegenheid een afgesproken rit kosteloos ongedaan te maken, mits dit schriftelijk geschiedt uiterlijk 12 uur voor de aanvang van de rit.
 1. De facturen van de Opdrachtnemer worden opgemaakt aan de hand van de uren die de Chauffeur aan de hand van de werkbon doorgeeft aan de Opdrachtnemer. De Opdrachtgever aanvaardt de volle wettelijke bewijskracht van de prestatiestaat van de Chauffeur. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling op de vervaldag, zullen eventuele overeengekomen betalingskortingen op die factuur en op alle andere facturen vervallen.
 2. Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van de Opdrachtnemer, zal iedere onbetaalde som bij vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met de verwijlinterest overeenkomstig artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en met een forfaitaire en minimale schadevergoeding van 15% op de verschuldigde bedragen te vermeerderen met alle kosten en honoraria door de niet-betaling en invordering. In geval van niet betaling of gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag worden alle door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, omwille van om het even welke grond, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar en houdt de Opdrachtnemer zich het recht voor om alle lopende bestellingen op te schorten of te annuleren zonder voorafgaande ingebrekestelling. De door de Opdrachtnemer gemaakte kosten zoals deze van experts, advocaten, deurwaarders, incassobureaus ter nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever naar de Opdrachtnemer, komen te allen tijde bovenop het schadebeding voor rekening van de Opdrachtgever.
 1. De Opdrachtnemer staat nooit in voor geldboetes, gerechtskosten, onmiddellijke inningen, parkeerkosten tolgelden, car washkosten, brandstof, depannages, belastingen, onderhoudskosten, herstelkosten, verzekeringen en retributies allerhande evenals alle andere kosten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de wagen en het rijden met de wagen en die vallen allemaal uitsluitend lastens de Opdrachtgever. Die kosten kunnen in voorkomend geval steeds door de Opdrachtnemer verhaald worden op de Opdrachtgever. Voor de reiskosten van de chauffeur van en naar de afgesproken plaats zal er aan de Opdrachtgever een kilometervergoeding worden aangerekend. Indien het startadres afwijkend is van het eindadres worden de daaraan besteedde uren en de hierdoor opgelopen reiskosten eveneens doorgerekend aan de Opdrachtgever.

Eigendom & Verzekering

 1. De Opdrachtgever verklaart en bevestigt van rechtswege de eigenaar te zijn van het bestuurde voertuig. Bij gebreke daaraan zal hij voor het ondertekenen van de Overeenkomst de juiste identiteit geven van de eigenaar alsmede diens schriftelijke toestemming om de wagen door de ingehuurde Chauffeur te laten besturen. De Opdrachtgever is bij wijze van resultaatsverbintenis verantwoordelijk voor (i) het gebeurlijk tijdig aanvragen van een aanpassing van de verzekeringspolis van de wagen zodat de ingehuurde Chauffeur geldig verzekerd is zowel in burgerlijke aansprakelijkheid als in omnium (ii) de technische conformiteit van de wagen met de geldende wetgeving (iii) alle mogelijke technische gebreken of mankementen waarmee de wagen behept is al dan niet zichtbaar of verborgen.
 1. De Opdrachtgever is verplicht een BA-verzekering (conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen), een volledige omniumverzekering met inbegrip van diefstal en een bijkomende bestuurders en – passagiersverzekering ter vergoeding van alle lichamelijke schade af te sluiten terzake van het voertuig. De Opdrachtgever is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de Overeenkomst aan te houden. de Opdrachtnemer alsook de chauffeur  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vergoeden van de franchise in geval van schade. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het ter beschikking gestelde voertuig voldoet aan alle toepasselijke veiligheids- en technische vereisten. Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan de hierboven vermelde verplichtingen, kan hij zich jegens de Opdrachtnemer niet beroepen op het ontbreken van de afwezigheid van verzekeringsdekking. Indien hij geen omniumverzekering bezit dan aanvaardt de Opdrachtgever alle risico’s in eigen schade zelf te nemen en verzaakt hij tegelijk uitdrukkelijk aan alle verhaal tegen de Opdrachtnemer of tegen de Chauffeur. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat als gevolg van gebreken of niet conform zijn van het door haar ter beschikking gestelde voertuig alsmede voor alle schade ten gevolge van door haar gegeven orders. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de Opdrachtnemer alsook de chauffeur te vrijwaren voor alle aanspraken die lastens de Opdrachtnemer zouden geformuleerd worden door derden met inbegrip van de verzekeraars van de Opdrachtgever ten aanzien van verbintenissen die in deze voorwaarden lastens de Opdrachtgever vallen, zowel in hoofdsom intresten als in kosten.

Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtnemer alsook de chauffeur is voor al haar verbintenissen enkel aansprakelijk voor schade veroorzaakt in geval van opzet of grove schuld. De Opdrachtnemer alsook de chauffeur is niet aansprakelijk voor schade, verliezen en/of letsel, welke door de Chauffeur worden veroorzaakt aan derden of aan de Opdrachtgever zelf of aan enigerlei aan de Opdrachtgever toebehorende zaken, tenzij in geval van opzet of grove schuld van de Chauffeur. Ten aanzien van derden wordt de Chauffeur te allen tijde beschouwd als aangestelde van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal steeds tijdig zijn verzekeraar verwittigen dat de wagen wordt bestuurd door een gehuurde Chauffeur en dat de student – Chauffeur 23 jaar of jonger is en verzaakt terzake van dit alles aan elk verhaal tegen De Opdrachtnemer alsook de chauffeur.
 1. De Opdrachtnemer alsook de chauffeur is in geen enkel geval aansprakelijk voor:
 • het niet of niet tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van Overmacht, onder meer slechte weersomstandigheden, overige omstandigheden in het verkeer welke een vertraging veroorzaken;
 • het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de Chauffeur als gevolg van Overmacht, onder meer vertraging in het openbaar vervoer of in het verkeer, dan wel door enige andere niet voorziene oorzaak;
 • schade of kosten als gevolg van het verlies van de bonus maluskorting op de autoverzekering van de Opdrachtgever of het verhaal van de autoverzekeraar;
 • schade ontstaan aan zaken en/of schade letsel bij inzittenden, de passagier(s) aanwezig in het voertuig tijdens de uitvoering van de opdracht;
 • schade of kosten ten gevolge van een verkeersongeval en/of verkeersovertreding.
 1. Voor zover op de Opdrachtnemer enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust, is deze aansprakelijkheid steeds van rechtswege beperkt tot het bedrag waartoe de Opdrachtnemer verzekerd is krachtens de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De Opdrachtgever verzaakt aan elke invordering van een hoger schadebedrag.
 1. Bij overmacht of imprevisie van tijdelijke of blijvende aard kan de Opdrachtnemer hetzij de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst ad nutum te verbreken, alles zonder dat Opdrachtgever tegen de Opdrachtnemer enig recht op schadevergoeding bezit. De Opdrachtgever is in voorkomend geval verplicht het gedeelte van de Overeenkomst dat reeds is uitgevoerd, naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel te betalen.

Diversen

 1. De Opdrachtnemer is volledig vrij in de selectie van de ter beschikking gestelde privéchauffeurs. De Opdrachtgever kan een geselecteerde chauffeur in principe niet weigeren.

Klachten met betrekking tot de verbintenissen van de Opdrachtnemer dienen uitdrukkelijk op straffe van verval binnen vijf bankwerkdagen na de feiten waarop zij zijn gebaseerd schriftelijk bij de Opdrachtnemer te worden ingediend

 1. Verbod op benadering personeel. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan, gedurende de Overeenkomst alsmede binnen één jaar na einde van de Overeenkomst Chauffeurs of ander personeel van Opdrachtnemer waarvan Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt (zelfs indien de betrokken Chauffeur(s) na de Overeenkomst niet meer in dienst zijn bij de Opdrachtnemer) te benaderen met het verzoek om (in)direct gelijk, gelijksoortig of aanverwante diensten uit te voeren voor dan wel bij Opdrachtgever of bij aan haar gelieerde ondernemingen. Dit artikel geldt voor elke afzonderlijke opdracht. Bij overtreding van dit artikel is Opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling aan Opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,00 voor iedere overtreding en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt (waarbij een gedeelte van een dag als één dag wordt aangemerkt), onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.
 1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 1. Bij volledige dan wel onvolledige overdracht en/of wijziging van de onderneming van Opdrachtgever, waarbij door ons geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is Opdrachtgever verplicht deze bedingen aan de overnemer op te leggen.
 1. De gebeurlijke nietigheid van één of meer clausules, of onderdelen ervan heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen voor gevolg en desgevallend verbinden partijen zich ertoe hetzelfde economische evenwicht te zoeken als indien deze nietigheid er niet was geweest.
 1. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd, is het Nederlands de enige proceduretaal en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Ook in geval van activiteiten buiten België alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd en is het Belgische recht van toepassing
Back to top
nl_BENL
nl_BENL en_GBEN fr_FRFR